قالب و افزونه وردپرس

نحوه استفاده از آرایه ها در php

منتشرشده توسط حامد قنبری در تاریخ

آرایه چیست؟
آرایه متغیری با انواع مختلف مانند String – integer و … است که می تواند بیش از یک مقدار را در یک زمان در خود ذخیره کند.بعبارت دیگر آرایه متغیری واحد است که می تواند مقادیر چندگانه را در خود ذخیره و نگهداری کند همانطور که می دانیم برخی از متغیرها دارای ارزش های چندگانه ای هستند که صرفا نمی توان یک ارزش واحدی را بدان نسبت داد . از این رو متغیری لازم است تا بتوان ارزش ها با مقادیر مختلف را در آن ذخیره و نگهداری کرد در این شریط بهترین گزینه استفاده از متغیرهای آرایه ای است.

در PHP، از تابع() array  برای ایجاد یک آرایه استفاده می شود:

$color = array("green", "red", "blue");

برای مثال اگر شما بخواهید لیستی از ارزش های مختلف (به عنوان مثال لیستی از رنگ ها) را در متغیرهای واحد ذخیره سازی کنید بهترین روش ایجاد متغیرهای آرایه ای به شکل زیر است.

<?php
    $color = array("green", "red", "blue");

   echo "Colors: " . $color[0] . ", " . $color[1] . " and " . $color[2] . ".";
 ?>

خروجی:

Colors: green, red and blue.

همانطور که در مثال فوق می بیند فقط یک متغیر آرایه ای است که می تواند مقادیر زیادی را با انواع مختلف آن در خود نگه دارد، و شما می توانید با ارجاع به یک عدد شاخص به مقادیر مورد نظر خودتان در آن آرایه دسترسی داشته باشید. عدد شاخص در آرایه ها به ترتیب از عدد صفر شروع شده و تا آخرین عنصر  آن آرایه ادامه می یابد. به این صورت که عنصر اولیه آرایه با اندیس صفر ، عنصر دوم با اندیس 1 ، عنصر سوم با اندیس 2 و … شناخته می شود. بنابراین چنین نتیجه می گیریم که این  اندیس در صورت عدم تعریف آن  به طور خودکار تعریف خواهد شد.

دسترسی به تعداد عناصر آرایه با استفاده از تابع ()count

به منظور دسترسی به تعداد عناصر آرایه در یک متغیر آرایه ای از تابع ()count  استفاده می کنیم. به مثال زیر توجه کنید.

<?php
    $color = array("green", "red", "blue");

  echo " number elemnt of array is" count($color);
 ?>

خروجی

3

دسترسی به تعداد عناصر آرایه با استفاده از تابع ()sizeof

همچنین به منظور دسترسی به تعداد عناصر آرایه در یک متغیر آرایه ای می توانیم از تابع ()sizeof استفاده می کنیم. به مثال زیر توجه کنید.

<?php
    $color = array("green", "red", "blue");

  echo " number elemnt of array is" sizeof($color);
 ?>

خروجی

3

دسترسی به مقادیر آرایه

برای دسترسی به تمام مقادیر آرایه ای در آرایه های اندیسی از حلقه for  استفاده می کنیم. به این صورت که ابتدا تعداد عناصر متغیر آرایه ای را با استفاده از تابع ()count پایش می کنیم و سپس بر اساس تعداد عناصر آن آرایه ،حلقه خود را به شکل زیر می نویسیم:

<?php
    $color = array("green", "red", "blue");

    $arrlength = count($color);
    echo " number elemnt of array is". $arrlength."<br>";

    for($x = 0; $x < $arrlength; $x++) {
    echo $color[$x];
    echo "<br>";
    }
 ?>

که خروجی آن به شکل زیر خواهد بود

انواع آرایه ها:

در PHP، سه نوع آرایه وجود دارد:

آرایه های اندیسی:

همانطور که در توضیحات فوق ارایه گردید آرایه هایی هستند که با یک عدد رمزگذاری می شود که در صورت عدم رمزگذاری عددی توسط برنامه نویس، بطور خودکار از اندیس صفر به ترتیب تا آخرین اندیس یک آرایه رمزگذاری می شود.

آرایه های انجمنی :

آرایه های انجمنی آرایه هایی هستند که از کلید به منظور نامگذاری هریک از عناصر آرایه ای آن استفاده می شود.

دو راه برای ایجاد یک آرایه انجمنی وجود دارد:

$student = array("hamed"=>"20", "ali"=>"18", "omid"=>"12");

مثال:

<?php
    $student = array("hamed"=>"20", "ali"=>"18", "omid"=>"12");
    echo "hamed grade is " . $student['hamed'] . "best grade in class.";
 ?>

خروجی:

hamed grade is 20best grade in class.

راه دوم :

$student['hamed'] = "20";
$student['ali'] = "18";
$student['omid'] = "12";

مثال:

<?php
    $student['hamed'] = "20";
    $student['ali'] = "18";
    $student['omid'] = "12";
    echo "hamed grade is " . $student['hamed'] . "best grade in class.";
 ?>

خروجی:

hamed grade is 20best grade in class.

دسترسی به مقادیر  آرایه های انجمنی :

برای دسترسی به  تمام مقادیر آرایه های انجمنی، می توانید از یک حلقه foreach مانند مثال زیر استفاده کنید:

<?php
    $student['hamed'] = "20";
    $student['ali'] = "18";
    $student['omid'] = "12";

    foreach($student as $x => $x_value) {
    echo "key array=" . $x . ", Value array=" . $x_value;
    echo "<br>";
    }
?>

که خروجی آن به شکل زیر خواهد بود:

key array=hamed, Value array=20
key array=ali, Value array=18
key array=omid, Value array=12

آرایه های چند بعدی :

زمانی که می خواهیم مقادیر یا ارزش های  یک آرایه را با بیش از یک کلید ذخیره کنید از آرایه های چند بعدی استفاده می کنیم. بعبارت دیگر می توان گفت آرایه های چندبعدی آرایه هایی هستند که حاوی یک یا چند آرایه می باشند.ابعاد یک آرایه نشان دهنده تعداد شاخص هایی است که شما برای انتخاب یک عنصر به آن نیاز دارید.برای مثال زمانی که می خواهیم نمره های هریک از دانش آموزان به ترتیب نمره مستمری و نمره نهایی آن را به صورت آرایه ای بیان کنیم. به شکل زیر می نویسیم.

<?php
    $grade = array
    (
    array("hamed",18,20),
    array("ali",12,16),
    array("hassan",9,14),
    array("reza",17,15)
    );

    echo $grade[0][0].": grade half term: ".$grade[0][1].", grade term: ".$grade[0][2].".<br>";
    echo $grade[1][0].": grade half term: ".$grade[1][1].", grade term:: ".$grade[1][2].".<br>";
    echo $grade[2][0].": grade half term: ".$grade[2][1].", grade term:: ".$grade[2][2].".<br>";
    echo $grade[3][0].": grade half term: ".$grade[3][1].", grade term:: ".$grade[3][2].".<br>";
    ?>

خروجی:

hamed: grade half term: 18, grade term: 20.
ali: grade half term: 12, grade term:: 16.
hassan: grade half term: 9, grade term:: 14.
reza: grade half term: 17, grade term:: 15.

 

دسته‌ها: آموزش PHP

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *